ജൂലൈ 15, 2019 തിങ്കളാഴ്ച
ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് റെഡ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്