ജൂലൈ 15, 2019 തിങ്കളാഴ്ച
4K വീഡിയോ, ഫോട്ടോകോമറ എന്നിവയുള്ള ക്വാഡ്കോപ്പർ ഡ്രോൺ