ഡിസംബർ 14, 2019 ശനിയാഴ്ച
4K വീഡിയോ, ഫോട്ടോകോമറ എന്നിവയുള്ള ക്വാഡ്കോപ്പർ ഡ്രോൺ